Ochrana osobných údajov

3XP sú iontové nápoje novej generácie

Politika ochrany osobných údajov obchodnej spoločnosti

I. Úvodné ustanovenia

Obchodná spoločnosť 3XP s. r. o., so sídlom Valova 427/38 Piešťany 921 01, IČO: 53 657 578, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 48766/T, tel. +421905139983, e-mail: alexandra@3xp.sk (ďalej len „spoločnosť 3XP s. r. o.“ alebo „prevádzkovateľ“) je výrobcom iontových nápojov a sirupov. Pri predaji spoločnosť 3XP realizuje tiež marketingové aktivity, v rámci ktorých propaguje ponúkané produkty a služby.

V rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti v súlade s príslušnou platnou legislatívou, dochádza zo strany spoločnosti 3XP k spracúvaniu rôznorodých osobných údajov dotknutých osôb na rôzne, ale presne stanovené účely. Keďže ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov patrí medzi základné práva, spoločnosť 3XP si kladie za cieľ chrániť osobné údaje fyzických osôb, ktoré spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za účelom splnenia si svojej informačnej povinnosti, ako aj s cieľom uviesť dotknutým osobám ďalšie fakty o spracúvaní ich osobných údajov, spoločnosť 3XP vydáva tento dokument popisujúci politiku ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Politika ochrany osobných údajov!). Spoločnosť 3XP transparentne zverejnila túto Politiku ochrany osobných údajov na webovej stránke tak, aby dotknuté osoby k nej mali jednoduchý a permanentný prístup.

V záujme jednoduchšej orientácie v Politike ochrany osobných údajov predkladáme dotknutým osobám nasledovný štruktúrovaný prehľad tohto dokumentu:

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Základné pojmy
 3. Bezpečnosť spracúvania
 4. Zásady spracúvania
 5. Účely spracúvania a právne základy spracúvania
  1. Zmluvy
  2. Marketing
  3. Verejné športové podujatia
  4. Zamestnanci - personálna a mzdová agenda
  5. Uchádzači o zamestnanie
  6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  7. Vedenie účtovníctva
  8. Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb
  9. Právna agenda
 6. Spracúvané osobné údaje
 7. Doba uchovávania osobných údajov
 8. Používanie Cookies
 9. Práva dotknutých osôb
 10. Záverečné ustanovenia

II. Základné pojmy

Termíny a skratky používané v texte tejto Politike ochrany osobných údajov majú význam, ktorý im je priradený nižšie:

 • Nariadenie GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov);

 • Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

 • Legislatíva o ochrane osobných údajov zahŕňa Nariadenie GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov;

 • Spoločnosť 3XP je obchodná spoločnosť so sídlom Valova 427/38 Piešťany 921 01, IČO: 53 657 578, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel : Sro, Vložka číslo: 48766/T;

 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba!); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;

 • Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno Prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu. Na účely tejto Privacy Policy sa spoločnosť 3XP považuje za prevádzkovateľa, ak spracúva osobné údaje v zmysle predchádzajúcej vety;

 • Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

 • Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa nepovažujú za príjemcov;

 • Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

 • Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;

 • Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;

 • Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;

 • Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;

 • Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle Dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;

 • Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie najmä k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prená-šajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;

 • Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore;

 • Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku 51 Nariadenia GDPR; v Slovenskej republike sa za dozorný orgán považuje Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36064220, tel: +421 /2 3231 3214, email: statny.dozor@pdp.gov.sk

III. Bezpečnosť spracúvania

V záujme ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť 3XP prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek Legislatívy o ochrane osobných údajov. Spoločnosť 3XP považuje bezpečnosť spracúvania osobných údajov za prioritnú a vynakladá permanentné úsilie na to, aby sa zamedzilo bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli viesť k riziku pre práva a slobody fyzických osôb. Bezpečnosť spracúvania je pravidelne posudzovaná so zreteľom na najnovšie poznatky a charakter spracúvania osobných údajov.

S poukazom na dané si dovoľujeme zdôrazniť, že všetky osobné údaje, ktoré od dotknutej osoby získame, sú spracúvané s vysokou úrovňou organizačného a technologického zabezpečenia. Spoločnosť 3XP pravidelne posudzuje a podľa možností aplikuje primerané záruky pre bezpečnosť osobných údajov, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

Súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením GDPR a ostatnou legislatívou o ochrane osobných údajov neustále monitorujeme. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na tel. čísle:

+421905139983, e-mailom: na e-mailovej adrese: alexandra@3xp.sk, alebo poštou na adrese nášho sídla.

IV. Zásady spracúvania

Spoločnosť 3XP dôsledne rešpektuje zásady spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a ich súkromie, pričom dbá na to, že osobné údaje musia byť najmä:

 1. spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne;

 2. získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely;

 3. primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania;

 4. správne a podľa potreby aktualizované;

 5. uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;

 6. spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Spoločnosť 3XP získava spracúvané osobné údaje prevažne od dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré spoločnosť 3XP nezískala od dotknutej osoby, získavala od inej ako dotknutej osoby (napr. od rodinného príslušníka), alebo ich získala z verejne prístupných zdrojov a informácií (ako napríklad Katastrálny portál, Obchodný register SR a pod.).

Spoločnosť 3XP pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorí pri výkone svojej činnosti v zmysle príslušnej zmluvy spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti 3XP. Spoločnosť 3XP využíva len sprostredkovateľov, ktorí vyhlásili, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Legislatívy o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Spracúvanie sprostredkovateľom sa riadi osobitnou zmluvou, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a obsahuje náležitosti v zmysle Nariadenia GDPR.

V prípade prenosu osobných údajov dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa spoločnosť 3XP zaväzuje dotknutú osobu vopred informovať o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. V prípade neexistencie rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti sa spoločnosť 3XP zaväzuje uskutočniť prenos osobných údajov dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie len v prípade existencie primeraných záruk podľa článku 46 a 47 Nariadenia GDPR, alebo v prípade existencie výnimiek pre osobitné situácie podľa článku 49 Nariadenia GDPR. O existencii primeraných záruk, resp. existencii výnimiek pre osobitné situácie sa spoločnosť 3XP zaväzuje dotknutú osobu vopred informovať.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť 3XP bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe, ak nie je splnená niektorá z podmienok pre upustenie od oznamovacej povinnosti.

V. Účely spracúvania osobných údajov v spoločnosti 3XP a právne základy spracúvania

Je v záujme spoločnosti 3XP spracúvať osobné údaje dotknutých osôb iba na konkrétny a aktuálny účel. Spoločnosť 3XP primárne spracúva osobné údaje, pretože je to potrebné pre splnenie jej zákonnej povinnosti ako prevádzkovateľa alebo na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Spoločnosť 3XP taktiež spracúva určité osobné údaje dotknutých osôb, nakoľko toto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje ako prevádzkovateľ. Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov vyžaduje spoločnosť 3XP v adekvátnych prípadoch, ak si to povaha spracúvania vyžaduje. Spoločnosť 3XP aktuálne nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, ak nie je v konkrétnom prípade nižšie výslovne uvedené inak.

Spoločnosť 3XP spracúva osobné údaje pre dosiahnutie nižšie popísaných účelov a na základe nižšie uvedených právnych základov:

 1. Zmluvné vzťahy

  Účelom spracúvania osobných údajov je uzatváranie a plnenie predmetu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a to kúpnej zmluvy, ak si dotknutá osoba zakúpi niektorý z našich produktov, zmlúv o spolupráci, ak s nami dotknutá osoba (aj fyzická osoba podnikateľ) spolupracuje, ako aj iných typov zmlúv. V prípade zmlúv sú predmetom spracúvania predovšetkým bežné osobné údaje ako identifikačné, kontaktné a fakturačné osobné údaje.

  Účelom spracúvania je tiež vykonávania opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a následne tiež súvisiace následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a pod.

  Účelom spracúvania je tiež vedenie evidencie zákazníkov, ich štatutárnych orgánov, zamestnancov, alebo iných nimi poverených alebo splnomocnených osôb, a to s cieľom viesť účinnú komunikáciu s druhou zmluvnou stranou a plniť predmet zmluvy (aj v prípade zmlúv uzatvorených s právnickými osobami).

  Právnym základom spracúvania je plnenie predmetu zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, oprávnené záujmy spoločnosti 3XP ako prevádzkovateľa, ktorými sleduje účinnú komunikáciu s druhou zmluvnou stranou a plnenie predmetu zmluvy, ako aj plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (napríklad povinnosť uvádzať na daňovom doklade všetky zákonné náležitosti, plnenie povinností v súvislosti s vedením reklamačných konaní a pod).

  Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby, ktorá je zmluvnou stranou je zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia nemôže dôjsť k vzniku príslušného zmluvného vzťahu a plneniu nadväzujúcich zákonných povinností.

  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté najmä nasledovným príjemcom: spoločnosti poskytujúce poštové, kuriérske a doručovateľské služby, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií, orgány verejnej moci (napr. orgány finančnej správy), poradcovia poskytujúci spoločnosti 3XP právne, účtovné a daňové poradenstvo.

  Spoločnosť 3XP nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 2. Marketing

  Účelom spracúvania osobných údajov je propagácia spoločnosti 3XP a produktov ponúkaných spoločnosťou 3XP a to najmä, ale nie len:

  • informovanie o produktoch a aktivitách spoločnosti 3XP prostredníctvom reklamy vrátane referencií zákazníkov;

  • zasielanie newsletterov o novinkách, akciách, zľavách, zvýhodneniach, zasielanie pozvánok a sviatočných pozdravov;

  • marketingové prieskumy a prieskumy spokojnosti zákazníkov.

   Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby a oprávnené záujmy spoločnosti 3XP ako prevádzkovateľa. Súhlas dotknutej osoby je právnym základom v prípade marketingových aktivít a zasielania marketingových informácií fyzickej osobe bez predchádzajúceho vzťahu so spoločnosťou 3XP. Oprávnené záujmy, ktorými spoločnosť 3XP sleduje podporu predajnosti ponúkaných produktov a propagáciu svojich aktivít sú právnym základom v prípade zasielania marketingových informácií zákazníkom spoločnosti 3XP.

   Ak je právnym základom spracúvania slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, udele-ný súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Lehota uchovávania osobných údajov dotknutých osôb je 2 roky, ak nie je súhlas dotknutej osoby odvolaný skôr.

   Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované najmä nasledovným príjemcom: reklamné a marketingové agentúry, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií, spoločnosti poskytujúce poštové, kuriérske a doručovateľské služby, poradcovia poskytujúci spoločnosti 3XP právne, účtovné a daňové poradenstvo.

   Spoločnosť 3XP nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 3. Zamestnanci - personálna a mzdová agenda

  Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie predmetu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp. iných dvojstranných právnych úkonov, ktoré súvisia s úpravou práv a povinností v rámci pracovnoprávneho vzťahu, ich evidencia, ako aj plnenie zákonných povinností súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom alebo obdobným vzťahom.

  Právnym základom spracúvania je plnenie pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uzatvorených podľa Zákonníka práce a plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa najmä v zmysle pracovnoprávnej legislatívy.

  Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou, resp. zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť 3XP nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej pracovnoprávnej legislatívy, resp. nedôjde k vzniku pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a spoločnosťou 3XP ako zamestnávateľom. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje.

  Za účelom zabezpečovania zahraničných pracovných ciest svojich zamestnancov môže spoločnosť 3XP preniesť osobné údaje zamestnanca do Tretej krajiny, pričom tento prenos sa vykonáva len v súvislosti s výkonom práce zamestnanca pre spoločnosť 3XP. Prenos osobných údajov do Tretej krajiny je možné uskutočniť, a to s poukazom na existujúce rozhodnutia Európskej komisie, že príslušná Tretia krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany, alternatívne po splnení príslušných podmienok v zmysle Nariadenia GDPR.

  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány Finančnej správy, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty poskytujúce poštové a kuriérske služby, poskytovatelia telekomunikačných služieb, zákazníci a dodávatelia, externí daňoví a účtovní poradcovia, audítori, advokáti poskytujúci spoločnosti 3XP právne služby.

  Osobné údaje zamestnancov v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, je spoločnosť 3XP oprávnená poskytovať, alebo zverejniť, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných, služobných, alebo funkčných povinností zamestnanca ako dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.

  Spoločnosť 3XP nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ak vyššie v tomto bude nie je explicitne uvedené inak.

 4. Uchádzači o zamestnanie

  Účelom spracúvania osobných údajov je:

  • vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí spoločnosti 3XP dobrovoľne zaslali svoj životopis, motivačný list, žiadosť o prijatie do zamestnania, alebo inú obdobnú dokumentáciu, a to bez toho, aby reagovali na konkrétne výberové konanie, resp. zverejnený inzerát propagujúci voľné pracovné miesta. Prijaté životopisy, motivačné listy, žiadosti o prijatie do zamestnania, alebo inú obdobnú dokumentáciu spoločnosť 3XP uchováva vo vytvorenej databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu súhlasu udeleného dotknutou osobou a v prípade potreby obsadenia voľného pracovného miesta vybraných uchádzačov z predmetnej databázy kontaktuje. Právnym základom spracúvania je slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a ich neposkytnutie nebude zo strany spoločnosti 3XP žiadnym spôsobom postihované.

  • vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prejavili záujem o konkrétnu pracovnú pozíciu ponúkanú spoločnosťou 3XP. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, nakoľko je to nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, v opačnom prípade je znemožnená účasť dotknutej osoby na výberovom konaní. V prípade, ak dotknutá osoba pre-javila záujem o konkrétnu pracovnú pozíciu, avšak nedošlo k vzniku pracovnoprávneho vzťahu a dotknutá osoba následne nevyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jej ďalšie evidovanie v databáze uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti 3XP, jej osobné údaje budú zlikvidované.

  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, advokáti poskytujúci spoločnosti 3XP právne služby, účtovní poradcovia.

  Spoločnosť 3XP nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností spoločnosti 3XP súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, vrátane evidencie školení, pracovných úrazov a lekárskych prehliadok.

  Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností spoločnosti 3XP v zmysle zákona č. 124/2006 Z.

  z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť 3XP nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: subjekty poskytujúce bezpečnostnotechnickú službu, pracovnú zdravotnú službu, inšpektorát práce, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, advokáti poskytujúci spoločnosti 3XP právne služby, súdy, orgány činné v trestnom konaní.

  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 6. Vedenie účtovníctva

  Účelom spracúvania osobných údajov je spracovanie účtovných dokladov, t.j. spracovanie účtovných dát a výkazníctva, poskytovanie účtovných informácií, metodiky a noriem v oblasti účtovníctva a daní.

  Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 o správe dani (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, resp. inej súvisiacej legislatívy. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť 3XP nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.

  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: externí daňoví a účtovní poradcovia, audítori, orgány Finančnej správy SR, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, advokáti poskytujúci spoločnosti 3XP právne služby.

  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 7. Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb

  Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí dotknutých osôb adresovaných spoločnosti 3XP podľa článku 12 a nasl. Nariadenia GDPR.

  Právnym základom spracúvania je splnenie zákonnej povinnosti v zmysle článku 12 až 22 Nariadenia GDPR a článku 33 a 34 Nariadenia GDPR.

  Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť 3XP nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z Nariadenia GDPR a žiadosť dotknutej osoby vybaviť.

  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: Úrad na ochranu osobných údajov SR, súdy a orgány činné v trestnom konaní, advokáti poskytujúci spoločnosti 3XP právne služby.

  Spoločnosť 3XP nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 8. Právna agenda

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie a vybavovanie právnej sporovej a nesporovej agendy, vrátane súdnych sporov a iných právnych konaní, ktorými spoločnosť 3XP sleduje najmä preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.

Právnym základom spracúvania sú oprávnené záujmy spoločnosti 3XP ako prevádzkovateľa, ktorými sleduje preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov, alternatívne plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti 3XP najmä v zmysle zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení, zák. č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v platnom znení, zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a pod. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa nevyžaduje.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté predovšetkým nasledovným príjemcom: advokáti poskytujúci spoločnosti 3XP právne služby, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

VI. Spracúvané osobné údaje

Spoločnosť 3XP spracúva len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje predovšetkým na prevádzkovanie internetového obchodu a realizáciu marketingových aktivít. Spoločnosť 3XP dbá na to, aby o dotknutej osobe spracúvala len taký rozsah osobných údajov, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie účelu príslušného spracúvania. Túto zásadu minimalizácie spracúvania uplatňuje aj v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú spoločnosti 3XP poskytnuté na základe súhlasu dotknutej osoby.

VII. Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť 3XP uchováva osobné údaje dotknutých osôb po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od dôvodu a účelu ich spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť 3XP spracúva osobné údaje:

 • po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;

 • po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, či trvania predzmluvných vzťahov, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy;

 • po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje spoločnosť 3XP, ak je spracúvanie osobných údajov na tento účel nevyhnutné;

 • po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na základe súhlasu.

S cieľom zabezpečiť, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to nevyhnutné, spoločnosť 3XP stanoví lehoty na vymazanie alebo pravidelné preskúmanie osobných údajov. Osobné údaje je možné spracúvať iba po dobu, pokiaľ pretrváva účel ich spracúvania. Po tejto dobe sa osobné údaje bezodkladne zlikvidujú, ak nie je odôvodnené ich spracúvanie na iné, zlučiteľné účely (napríklad archivácia). Konkrétne doby uchovávania jednotlivých údajov sú uvedené v príslušných interných predpisoch spoločnosti 3XP. Dotknutá osoba môže spoločnosti 3XP kedykoľvek adresovať žiadosť o uvedenie, ako dlho budú jej osobné údaje uchovávané.

VIII. Používanie Cookies

Súbor cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení v momente, keď navštívite našu internetovú stránku stránku. Súbory cookies zlepšujú používanie našej internetovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať návštevníkov pri opätovnom prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraním návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Internetová stránka spoločnosti 3XP používa súbory cookies za účelom vyhodnotenia jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do zariadenia dotknutej osoby je možné kedykoľvek zabrániť nastavením webového prehliadača, ktorý využíva dotknutá osoba. Nastavenie prehliadača dotknutej osoby je v zmysle ust. § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení považované za súhlas dotknutej osoby s používaním cookies na internetovej stránke spoločnosti 3XP.

IX. Práva dotknutých osôb

Spoločnosť 3XP považuje za dôležité, aby každá dotknutá osoba mala kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a aby osobné údaje boli spracúvané zákonne. Je v záujme spoločnosti 3XP umožniť dotknutým osobám čo možno najjednoduchší výkon ich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov. V prípade, ak chce dotknutá osoba uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť elektronicky na e-mailovú adresu: a alexandra@3xp.team, poštou zaslaním písomného dopytu s označením „GDPR“ na adresu sídla spoločnosti 3XP, telefonicky na telefón-nom čísle: +421905139983, alebo aj osobne v sídle spoločnosti 3XP.

Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti 3XP prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na ich prenosnosť. Dotknutá osoba má tiež právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 1. Právo na prístup

  Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti 3XP potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba má zároveň právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z článku 15 Nariadenia GDPR, ako napríklad: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, dobu uchovávania osobných údajov atď.

 2. Právo na opravu

  Je v záujme spoločnosti 3XP spracúvať o dotknutej osobe len aktuálne osobné údaje, a preto žiadame dotknuté osoby, aby aktívne využívali svoje právo na doplnenie neúplných osobných údajov a na opravu nesprávnych osobných údajov.

 3. Právo na vymazanie

  Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby spoločnosť 3XP bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z dôvodov článku 17 Nariadenia GDPR. Dôvodom výmazu môže byť napríklad, ak dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a podobne.

 4. Právo na obmedzenie spracúvania

  Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby spoločnosť 3XP obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak nastane niektorý z prípadov uvedených v článku 18 Nariadenia GDPR. K obmedzeniu dôjde napríklad, ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti 3XP overiť správnosť osobných údajov) alebo ak spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia.

 5. Právo na prenosnosť údajov

  Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy, má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti 3XP, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. V prípade záujmu dotknutej osoby

  a pokiaľ to je technicky možné, spoločnosť 3XP prenesie príslušné osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi.

 6. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, vrátane namietania proti na to nadväzujúcemu prípadnému profilovaniu. Spoločnosť 3XP nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

  Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti 3XP, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, vrátane namietania proti na to nadväzujúcemu prípadnému profilovaniu. Spoločnosť 3XP nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

  Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti 3XP, ktoré je založené vý-lučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 7. Právo podať sťažnosť

  Ak má dotknutá osoba podozrenie, že spoločnosť 3XP spracúva osobné údaje nezákonne, je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.data-protection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 8. Právo odvolať súhlas

  Ak ide o spracúvanie osobných údajov, pre ktoré sa v zmysle Legislatívy o ochrane osobných údajov vyžaduje súhlas dotknutej osoby, vyžaduje spoločnosť 3XP za príslušným účelom spracúvania osobných údajov od dotknutej osoby súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, ktorý je jasným prejavom vôle a je slobodným, kon-krétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. V prípade, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

  Spoločnosť 3XP bez zbytočného odkladu poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti dotknutej osoby podľa tohto článku, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uve-dená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Spoločnosť 3XP informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

  Ak spoločnosť 3XP neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

  Všetky opatrenia prijaté podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Nariadenia GDPR sa poskytujú bezplatne. Ak by boli žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, spoločnosť 3XP môže buď (i) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo (ii) odmietnuť konať na základe žiadosti.

X. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť 3XP je oprávnená zmeniť túto Politiku ochrany osobných údajov, a to najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, aktualizácie účelov a prostriedkov spracúvania a podobne. Spoločnosť 3XP prípadnou zmenou tejto Politiky ochrany osobných údajov neobmedzí práva dotknutej osoby, ktoré vyplývajú z Legislatívy o ochrane osobných údajov. V prípade, ak dôjde k úpravám Politiky ochrany osobných údajov, spoločnosť 3XP o tejto skutočnosti dotknuté osoby upovedomí zverejnením nového znenia Politiky ochrany osobných údajov na svojej webovej stránke.